Επωνυμία:  

KORVO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός τίτλος:   KORVO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.
Company name:   KORVO ENERGIAKI PRIVATE COMPANY
Brand name:   KORVO ENERGIAKI PC
     
Εταιρικό κεφάλαιο:   136.500€ (εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ)
Εγγυητικές εισφορές:   Δεν υπάρχουν
     
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:   124078001000
     
Διεύθυνση έδρας:   Αιγαίου Πελάγους 62, 15342 Αγία Παρασκευή
     
Εταίρος υπ' αριθμ. 1:   Κασάμπαλης Δημήτριος
    Αιγαίου Πελάγους 62, Αγία Παρασκευή
    Κεφαλαιακές εισφορές ύψους 68.250€
    2275 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30€ έκαστο
     
Εταίρος υπ' αριθμ. 2:   Κύρκας Αναστάσιος
    Ταντάλου 10, Νέα Σμύρνη
    Κεφαλαιακές εισφορές ύψους 68.250€
    2275 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30€ έκαστο
     
Διαχειριστής υπ' αριθμ. 1:   Κύρκας Αναστάσιος του Εμμανουήλ